PORTUGALIA | FATIMA I SANTIAGO

HISZPANIA I FRANCJA

GRECJA | SZLAKIEM ŚW. PAWŁA

MEDJUGORIE

OFERTA WAKACYJNA | LATO 2024

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 12 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Orlando Travel sp. z o.o., ul. ks. J. Popiełuszki 2B, 32-050 Skawina (zwana dalej „Orlando Travel”),przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orlando Travel sp. z o.o., ul. ks. J. Popiełuszki 2B, 32-050 Skawina.
DANE KONTAKTOWE 
Z Orlando Travel można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: rodo@orlando.com.pl,  pisemnie na adres: Orlando Travel sp. z o.o., ul. ks. J. Popiełuszki 2B, 32-050 Skawina.
CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana  dane osobowe są przetwarzane przez ORLANDO TRAVEL w następujących celach:
 1. Zawarciu i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienia ciążących na Orlando Travel obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Orlando Travel, a w szczególności w celach marketingu i promocji produktów i usług Orlando Travel, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).
 4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
Orlando Travel Pani/Pana dane osobowe uzyskała od zawierającego z Orlando Travel umowę udziału w imprezie turystycznej, tj. od tzw. Zamawiającego.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH 
ORLANDO TRAVEL BĘDZIE PRZETWARZAŁA TAKIE PANI/PANA DANE OSOBOWE, JAK: 
Imię (imiona), nazwisko, płeć, adres, dokument potwierdzający tożsamość, NIP, datę urodzenia, nr telefonu, e-mail, numer konta bankowego, a w przypadku gdy uczestnikiem wycieczki jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE
ORLNDO TRAVEL będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
 1. W zakresie realizacji zawartej z Orlando Travel umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Orlando Travel, w tym dla zabezpieczenia
  i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Orlando Travel przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Orlando Travel, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.
 
ODBIORCY DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez ORLANDO TRAVEL następującym kategoriom odbiorców:
 1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. agentom, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, rezydentom, ubezpieczycielom, rezydentom pilotom, firmom transportowym, innym biurom podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku
  z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
 2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Orlando Travel, w tym na podstawie ustawy o usługach turystycznych - tzw. podmioty przetwarzające.
 3. Innym podmiotom współpracującym z Orlando Travel, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą na udostepnienie mu takich danych.
 
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych przez ORLANDO TRAVEL, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych
  i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO).
 2. Prawo do sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).
 3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Orlando Travel nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Orlando Travel są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Orlando Travel w oparciu o prawnie uzasadniony interes Orlando Travel, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Orlando Travel wiążący, chyba że Orlando Travel wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Orlando Travel na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Orlando Travel bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

PORTUGALIA | FATIMA I SANTIAGO

HISZPANIA I FRANCJA

GRECJA | SZLAKIEM ŚW. PAWŁA

MEDJUGORIE

OFERTA WAKACYJNA | LATO 2024